Zmiany w prawie budowlanym

Drukuj

Najnowsze zmiany w obszarze prawa budowlanego mają z praktycznego punktu widzenia bardzo doniosłe znaczenie. Założeniem najbliższej nowelizacji, która ma zostać wprowadzona przez Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej będzie przede wszystkim uproszczenie procedury w zakresie dokumentacji projektowej dla domów jednorodzinnych oraz przyśpieszenie całego postępowania. W myśl znowelizowanych przepisów prawa budowlanego, nie będzie obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę domu jednorodzinnego. Zamiast tego wprowadzony zostanie nowy obowiązek tzw. zgłoszenia z projektem budowlanym. Po wpłynięciu takiego zgłoszenia właściwy organ będzie miał trzydzieści dni na wniesienie ewentualnego sprzeciwu w drodze decyzji. Po upływie wskazanego terminu nastąpić ma domniemanie uzyskania przez inwestora tak zwanej milczącej zgody na budowę domu jednorodzinnego. Natomiast w sytuacji, gdy organ stwierdzi jakiekolwiek nieprawidłowości w zgłoszeniu  zobowiązany zostanie do wniesienia stosownej treści sprzeciwu. 

Najważniejszą konsekwencją planowanych zmian są poważne oszczędności  finansowe i czasowe dla inwestorów. Według licznych prognoz, procedury związane z budową domu jednorodzinnego skrócą się nawet o 45 dni! Warto zaznaczyć, że obecnie wszelkie procedury związane z budową domu jednorodzinnego w dużych miastach trwają łącznie nawet około 160 dni. Nadal istnieć będą jednak sytuacje, w których pozwolenie na budowę będzie konieczne. Dotyczy to przypadku, gdy obszar oddziaływania domu wykraczać ma poza tzw. zakres projektu zagospodarowania działki (np. w przypadku budowy domu jednorodzinnego bezpośrednio w granicy działki).                                                                                                                                                                                  

Na zakończenie warto jeszcze wspomnieć, że uproszczony zostanie również sam projekt budowlany (o ilość wymaganych oświadczeń innych podmiotów w tym zarządcy drogi oraz dostawców mediów). Co również bez wątpienia znacząco wpłynie na ułatwienie (odformalizowanie) i przyśpieszenie postępowania związanego z budową domu jednorodzinnego. Z kolei organ administracyjny zobowiązany zostanie do powiadomienia inwestora o ewentualnych brakach formalnych w dokumentacji w nieprzekraczalnym terminie czternastu dni.

Hanna Bukowska LL.M.