Wymeldowanie w trybie administracyjnym

Drukuj

Wymeldowanie w trybie administracyjnym jest instytucją przewidzianą przez przepisy ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 roku o ewidencji ludności i dowodach. Zgodnie z treścią art. 15. ust. 1. wskazanej ustawy osoba, która opuszcza miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego dłużej niż trzy miesiące, jest obowiązana wymeldować się w organie gminy, właściwym ze względu na dotychczasowe miejsce jej pobytu, najpóźniej w dniu opuszczenia tego miejsca. W przypadku natomiast, gdy dana osoba nie dopełni w sposób dobrowolny powyższego obowiązku, wówczas organ gminy może wydać stosowną decyzję o tzw. wymeldowaniu w trybie administracyjnym.

Warto podkreślić, że wymeldowanie służy jedynie potwierdzeniu (wykreśleniu z ewidencji), że dana osoba nie przebywa już w dotychczasowym miejscu pobytu. Przy czym bez znaczenia dla wymeldowania jest to, czy osobie tej przysługuje jakikolwiek tytuł prawny do lokalu, w którym dotychczas przebywała. Zameldowanie w lokalu, stanowi wyłącznie czynność o charakterze materialno-technicznym, a tym samym nie powoduje powstania prawa do mieszkania, a jedynie potwierdza fakt i rodzaj pobytu w danym miejscu (pobyt stały bądź czasowy) i pod wskazanym adresem

Taka regulacja prawna oznacza, że wymeldowanie w trybie administracyjnym możliwe jest w sytuacji, gdy dana osoba opuści dotychczasowe miejsce pobytu i nie dopełni w sposób dobrowolny obowiązku wymeldowania się.

Wniosek o wymeldowanie danej osoby z pobytu stałego w lokalu złożyć może właściciel lub inna osoba posiadająca tytuł prawny do lokalu. Złożenie takiego wniosku wszczyna odpowiednią procedurę administracyjną.

Należy jednocześnie wspomnieć, że w sprawach meldunkowych właściwym organem administracyjnym jest wójt, burmistrz bądź prezydent miasta. Prowadząc postępowanie administracyjne, mające na celu uzyskanie danych o miejscu zamieszkania wnioskowanych o wymeldowanie osób, organ administracji może występować z prośbą o informacje do odpowiednich organów, w tym również do policji.

.

Hanna Bukowska LL.M.