Umowa rachunku bankowego

Drukuj

Według najnowszych danych banki prowadzą w Polsce prawie 26 milionów rachunków rozliczeniowo-oszczędnościowych. Liczba ta wskazuje na bardzo duża popularność tego typu usługi i co istotne wciąż dynamicznie wzrasta.

Problematyka umów rachunków bankowych uregulowana została w przepisach Kodeksu cywilnego (art. 725 do 733) i dotyczy zarówno rachunków prowadzonych przez banki jak również rachunków w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych. W myśl obowiązujących przepisów przez umowę rachunku bankowego bank zobowiązuje się do przechowywania środków pieniężnych posiadacza rachunku oraz, jeśli wynika to z umowy, do przeprowadzania rozliczeń pieniężnych na jego zlecenie. Przy czym bank może odmówić wykonania zlecenia posiadacza jedynie w przypadkach wyjątkowych (przewidzianych w przepisach szczególnych).

Warto podkreślić, że ulokowanymi w ten sposób na rachunku osobistym środkami pieniężnymi bank może swobodnie obracać, jednakże ma jednocześnie obowiązek do ich zwrotu w całości bądź w części na każde żądanie posiadacz rachunku.

Umowę rachunku bankowego zawrzeć można zarówno na czas oznaczony jak i nieoznaczony. Umowę rachunku zawartą na czas nieoznaczony można w każdym czasie rozwiązać poprzez złożenie wypowiedzenia. Jednakże bank może taką umowę jedynie w przypadku wystąpienia ważnych powodów.

Na zakończenie warto jeszcze wspomnieć, ze roszczenia wynikające z umowy rachunku bankowego przedawniają się z upływem 2 lat (nie dotyczy to jednak roszczeń o zwrot wkładów oszczędnościowych).

Hanna Bukowska LL.M.