Umowa o dzieło

Drukuj

Zagadnieniem, któremu warto poświęcić uwagę jest problematyka umowy o dzieło. Jest to jedna z umów cywilnoprawnych, które dość licznie występują w powszechnym obrocie gospodarczym.
Umowa o dzieło zawierana jest pomiędzy zamawiającym a przyjmującym zlecenie. Stronami takiej umowy mogą być zarówno osoby fizyczne jak i podmioty gospodarcze. Warto zaznaczyć, że w sytuacji, gdy umowa o dzieło zawierana jest pomiędzy osobą fizyczną (zamawiającym) a przedsiębiorcą przyjmującym zlecenie w zakresie działalności swojego przedsiębiorstwa, stosuje się przepisy o sprzedaży konsumenckiej. Jest to rozwiązanie korzystne z punktu widzenia interesów konsumenta, ponieważ przepisy o sprzedaży konsumenckiej mają za zadanie dodatkowo chronić interesy podmiotu o słabszej pozycji w obrocie gospodarczym.
Przez umowę o dzieło przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła a zamawiający do zapłaty określonej w umowie sumy za wykonanie dzieła.
Istotną cechą dzieła jest jego fizyczne istnienie w przestrzeni (substrat materialny).
W zakresie wynagrodzenia strony mogą w swobodny sposób kształtować swoje uprawnienia. Dopuszczalne jest zatem zarówno konkretne określenie sumy za wykonanie działa jak również przyjęcie wynagrodzenia kosztorysowego czy ryczałtowego.
Warto również poruszyć problem wadliwego dzieła bądź dzieła wykonanego w sposób sprzeczny z umową. W takiej sytuacji zamawiający może wezwać przyjmującego zlecenie do zmiany sposobu wykonania dzieła z jednoczesnym wskazaniem terminu jego zakończenia. Po bezskutecznym upływie takiego terminu zamawiający może od umowy niezwłocznie odstąpić  bądź też powierzyć jej wykonanie (tj. poprawienie czy dokończenie) innej osobie na koszt i ryzyko przyjmującego zamówienie.
Zamawiający może od umowy o dzieło odstąpić w każdym momencie dopóki dzieło nie zostało jeszcze dokończone, powinien jednakże zapłacić przyjmującemu zlecenie umówione wynagrodzenie. Przy czym w takiej sytuacji może odliczyć oszczędności, które są wynikiem niedokończenia dzieła.
Na zakończenie warto podkreślić, że roszczenia wynikające z umowy o dzieło przedawniają się z upływem dwóch lat licząc od dnia oddania (wydania) dzieła albo od dnia, w którym zgodnie z zawartą umową dzieło miało być oddane.

Hanna Bukowska LL.M.