Skarga na przewlekłość postępowania administracyjnego

Drukuj

Od pewnego czasu obowiązują w Polsce znowelizowane przepisy dotyczące skargi na przewlekłość postępowania administracyjnego. Przepisy kodeksu postępowania administracyjnego, wprowadzone zostały Ustawą z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawą Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Zmiana przepisów miała za zadanie doprowadzić do znaczącego usprawnienia mechanizmów postępowania administracyjnego. Aby to umożliwić Ustawodawca zdecydował się na stworzenie możliwości skarżenia nie tylko samej czynności organu administracji publicznej, ale również na prowadzenie przez organy administracyjne postępowania w sposób przewlekły (długotrwale nieuzasadniony), przy jednoczesnym zmotywowaniu stron postępowania do bardziej czynnego ich udziału. Warto podkreślić, że w ten sposób nastąpiło istotne wyeliminowanie wielu ograniczeń, a także wypełniona została luka prawna. Wprowadzenie nowelizacji było jednocześnie odpowiedzią na naciski związane z wielością spraw o przewlekłość postępowania przed organami międzynarodowymi.

Wprowadzone w obszarze regulacji kodeksu postępowania administracyjnego zmiany mają charakter niezwykle istotny z punktu widzenia jego uczestników, ochrony ich interesu prawnego. W myśl wcześniej obowiązujących przepisów kpa dopuszczalne było zaskarżanie wyłącznie bezczynności organu administracyjnego. W związku z tym nie istniały instrumenty prawne chroniące interes uczestnika w przypadku przewlekłości toczącego się postępowania. Zgodnie ze znowelizowaną treścią art. 37 § 1 kpa na niezałatwienie sprawy w terminie bądź na przewlekłe prowadzenie postępowania administracyjnego stronie takiego postępowania przysługuje zażalenie do organu wyższego stopnia (nad organem zajmującym się sprawą). Natomiast w przypadku, gdy w danej sprawie nie ma organu wyższego stopnia, wówczas stronie przysługuje prawo złożenia tzw. wezwania do usunięcia naruszenia prawa do tego samego organu.

Na zakończenie warto jeszcze wspomnieć, że zmienione zostały również przepisy ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. W wyniku nowelizacji wśród czynności, które mogą być przedmiotem zaskarżenia do sądu administracyjnego, znajdują się także rozstrzygnięcia w sprawach zapoczątkowanych skargą na przewlekłe prowadzenie postępowania przez organ administracyjny.

 

Hanna Bukowska LL.M.