Przymusowy ustrój majątkowy małżonków

Drukuj

W myśl obowiązujących przepisów Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego możliwa jest sytuacja, gdy sąd orzeknie zmianę dotychczasowego ustroju majątkowego małżonków. Sąd może ustanowić rozdzielność majątkową na wniosek każdego z małżonków bądź na wniosek wierzyciela jednego z małżonków.

Warto zaznaczyć, że zmiana ustroju małżeńskiego możliwa jest jedynie w przypadku wystąpienia okoliczności uzasadniających wydanie takiego orzeczenia (art. 52 kro). Przepisy jedynie ogólnie stwierdzają, że ustanowienie rozdzielności majątkowej może nastąpić wyłącznie z ważnych powodów. Z orzecznictwa i doktryny wynika z kolei, że do takich powodów, zliczyć należy wystąpienie okoliczności faktycznych powodujących, że dalsze trwanie wspólności majątkowej małżonków pociąga za sobą poważne zagrożenie bądź naruszenie interesu majątkowego jednego z małżonków oraz w konsekwencji dobra całej rodziny. Do takich powodów może zatem należeć np. alkoholizm jednego z małżonków niegospodarność, trwonienie majątku wspólnego czy też hulaszczy i nieodpowiedzialny tryb życia.

Należy jednocześnie podkreślić, że okoliczności niezawinione przez małżonka, czyli np. choroba nie są podstawą do orzeczenia przez sąd rozdzielności majątkowej między małżonkami.

Na zakończenie warto wspomnieć, że w przypadku orzeczenia rozdzielności majątkowej powstaje ona z dniem wskazanym w wyroku. Przy czym w sytuacjach wyjątkowych możliwe jest ustanowienie rozdzielności majątkowej również z dniem wcześniejszym niż dzień wystąpienia z powództwem.

Hanna Bukowska LL.M.