Procedura ograniczenia władzy rodzicielskiej (część pierwsza)

Drukuj

Treść i sposób wykonywania władzy rodzicielskiej ma, bez wątpienia, znaczenie fundamentalne – zarówno dla funkcjonowania rodziny jak i całego społeczeństwa… Najogólniej mówiąc, władza rodzicielska to katalog praw i obowiązków rodziców wobec posiadanych przez nich dzieci. Oczywiście sytuacja najbardziej pożądana i akceptowalna społecznie, to taka, gdy rodzina funkcjonuje samodzielnie – bez potrzeby jakichkolwiek interwencji ze strony Państwa. Jednakże w przypadku zaobserwowania pewnych cech patologicznych w rodzinie, Państwo zobowiązane jest do udzielenia wsparcia bądź nawet zastosowana pewnych zdecydowanych instrumentów prawnych… Ustawodawca wprowadził bowiem pewne środki nadzoru, których celem nadrzędnym jest ochrona osób najsłabszych i eliminowanie zjawisk patologicznych.

W myśl art. 95 Kodeksu Opiekuńczego i Rodzinnego (kro), rodzice zobowiązani są do dbania o dobro dziecka przede wszystkim poprzez zapewnienie mu bezpieczeństwa, opieki prawidłowego wychowania, a także do pieczy nad majątkiem dziecka – do momentu ukończenia 18 roku życia.

Ograniczenie władzy rodzicielskiej jest bez wątpienia środkiem radykalnym, który zastosowany powinien być jedynie w sytuacji, gdy zagrożone jest (bądź może być) dobro dziecka. Sąd Rodzinny posiada, w myśl obowiązującego prawa, spory zakres kompetencji w szeroko rozumianym obszarze władzy rodzicielskiej… Sąd może zatem, w uzasadnionych okolicznościach, wydać stosowne zarządzenie -  takie, jakiego wymagać będzie dobro dziecka (art. 109 kro). Art. 109 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego zmierza bowiem przede wszystkim do usunięcia wszelkich źródeł zagrożenia dobra dziecka - bez względu na to - czy powstałe problemy mają zawiniony charakter czy tez nie….

Warto podkreślić, że ograniczenie władzy rodzicielskiej może nastąpić także w sytuacji gdy doszło do rozwodu bądź separacji rodziców. W takim przypadku bowiem (tzn. gdy władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom będącym w separacji bądź po rozwodzie) sąd - ze względu na dobro dziecka – może określić sposób jej wykonywania (art. 107 kro). Sąd może zatem powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, ograniczając jednocześnie władzę rodzicielską drugiego z rodziców do określonych uprawnień i obowiązków. Jednocześnie sąd może jednakże pozostawić wykonywanie władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom, jeżeli przedstawili oni tzw. porozumienie o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem, a sąd uzna, że rodzice są w stanie współdziałać w sprawach dotyczących dziecka i dla jego dobra…

c.d.n.