Problem czynności prawnych

Drukuj

W życiu codziennym, podczas wykonywania wielu pozornie prozaicznych działań, nierzadko nieświadomie nawet dokonujemy czynności prawnych, które niosą za sobą doniosłe konsekwencje. Warto zdawać sobie zatem sprawę, że podpis czy nawet ustne deklaracje złożone pod wpływem impulsu mogą oznaczać dla nas kłopoty. Nasze przypadkowe działania (czasem wynikające z życzliwości czy po prostu braku asertywności) mogą bowiem w rzeczywistości okazać się czynnościami prawnymi, z których ciężko będzie później się wyplątać..

W jednym z wcześniejszych artykułów[1] omówiony został problem zdolności do czynności prawnych, przedstawiony w dzisiejszym zagadnieniu problem jest bezpośrednią konsekwencją posiadania właśnie pełnej zdolności do czynności prawnych. Czynności prawne wywołują wszelkie konsekwencje tylko, jeśli pochodzą od osoby mającej pełną zdolność do czynności prawnych.

Czynność prawną w zasadzie można zdefiniować jako zachowanie (działanie bądź zaniechanie), mające charakter świadomy i swobody i zmierzające ku osiągnięciu konkretnych, sprecyzowanych prawnie konsekwencji. Najogólniej mówiąc czynność prawna może mieć charakter jednostronny, np. testament bądź wielostronny np. umowa. Istotą czynności prawnych jest zatem oświadczenie woli złożone w konkretnej sytuacji i okolicznościach. Taka czynność wywołuje skutki prawne nie tylko wprost w niej wyrażone, ale również wynikające z ustaw, zasad współżycia społecznego, a nawet obyczajów.

W związku z tym warto dobrze zastanowić się przed podjęciem jakichkolwiek działań, które oznaczać mogą dla nas poważne zobowiązania w przyszłości.

Warto na zakończenie również wspomnieć, że nieważna jest czynność prawna, która co prawda zgoda jest z obowiązującymi przepisami, jednakże jej celem jest obejście prawa.

Hanna Bukowska L.L.M.[1] Patrz: Artykuł XIV