Pojęcie przedsiębiorcy

Drukuj

Pojęcie przedsiębiorcy regulowane jest w ścisły sposób przez obowiązujące przepisy prawa cywilnego. Problematyka ta ujęta jest w przepisach artykułów 431 do 4310  Kodeksu cywilnego.

Przedsiębiorca to pojęcie to szerokie, obejmujące osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną nie będącą osobą prawną posiadającą jednak zdolność prawną, prowadzącą działalność gospodarczą we własnym imieniu.

Istotną kwestią jest, że według obowiązującego prawa każdy przedsiębiorca działa pod firmą, która powinna być określona w taki sposób, aby wyraźnie odróżniała się od innych firm (przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na tym samym rynku).

W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą firmą jest ich imię i nazwisko. Przy czym istnieje możliwość włączenia do firmy określenia przedmiotu działalności, pseudonimu, miejsca prowadzenia działalności itp. Z kolei firmą osoby prawnej jest jej nazwa. Warto również wspomnieć, że oddział firmy powinien zawierać pełną nazwę wraz z określeniem, ze jest to oddział oraz wskazaniem miejscowości, w której znajduje się siedziba oddziału.

Na zakończenie warto również wspomnieć o sytuacji, gdy prawo do firmy przedsiębiorcy jest zagrożone cudzym działaniem. W takiej sytuacji przedsiębiorca może żądać zaniechania działania naruszającego (chyba że nie ma ono charakteru bezprawnego). Przedsiębiorca może przede wszystkim domagać się naprawienia szkody majątkowej na zasadach ogólnych, zwrotu korzyści majątkowej uzyskanej prze osobę, która dopuściła się naruszenia, czy też złożenia odpowiedniej treści oświadczenia i usunięcia skutków takiego naruszenia.

Hanna Bukowska LL.M.