Państwowa Komisja Wyborcza – organ o znaczeniu strategicznym dla demokracji?

Drukuj

Państwowa Komisja Wyborcza (PKW) to najwyższy, a zarazem najważniejszy Organ Wyborczy w Polsce. Do jego kompetencji należy przede wszystkim organizowanie, przeprowadzanie i czuwanie nad bezpieczeństwem wyborów oraz referendów w Kraju. Urzędem pomocniczym, zapewniającym bieżącą obsługę administracyjną PKW jest Krajowe Biuro Wyborcze (jest to urząd niezależny od innych organów państwowych).

Państwowa Komisja Wyborcza opiera swoją działalność na przepisach Ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks Wyborczy (Dz.U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112).

Warto podkreślić, że o doniosłości PKW, w kontekście stabilności i wiarygodności systemu demokratycznego świadczy fakt, że składa się ona z sędziów wskazanych przez prezesów Sądu Najwyższego (SN), Trybunału Konstytucyjnego (TK) oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA). Sam „Akt Powołania” na stanowisko dokonywany jest natomiast przez Prezydenta, przy czym wymagana jest również kontrasygnata Prezesa Rady Ministrów, a następnie publikacja ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym „Monitor Polski”.

W myśl obowiązujących przepisów członkowie Państwowej Komisji Wyborczej powoływani są na czas nieokreślony.

Niezwykle sformalizowana procedura powołania składu Państwowej Komisji Wyborczej wskazuje jednoznacznie, jak duże znaczenie faktyczne posiada ten Organ. Należy wskazać przy tym, że mimo iż PKW nie jest organem władzy sądowniczej – składa się z profesjonalistów, czyli dziewięciu sędziów wskazywanych przez najważniejsze Sądy w Polsce, a w procedurze nominacji uczestniczy również Prezydent oraz Premier.

Analizując przyjętą przez Ustawodawcę formułę powoływania PKW można byłoby więc pokusić się o stwierdzenie, że zagwarantowany jest pełny profesjonalizm, rzetelność i sprawne funkcjonowanie Organu, w którym najpełniej uwidacznia się wola Suwerena, czyli Narodu. Tymczasem ostatnie wydarzenia wskazują niestety na coś zgoła innego…

Hanna Bukowska LL.M.