Najważniejsze informacje o hipotece

Drukuj

Zagadnienie hipoteki uregulowane jest w ustawie o księgach wieczystych i hipotece z dnia 6 lipca 1982r. (Dz.U. Nr 19, poz. 147), w artykułach od 65 do 111 ustawy.

Najogólniej mówiąc hipoteka to prawo obciążające nieruchomość. Wierzyciel może bowiem w celu zabezpieczenia swojej wierzytelności o charakterze pieniężnym obciążyć nieruchomość prawem, na podstawie którego może domagać się zaspokojenia z nieruchomości.

Bardzo ważną cechą hipoteki jest jej bezpośrednie związanie z samą nieruchomością. Oznacza to, że w przypadku sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką, hipoteka „wędruje” z nieruchomością, która zmieniła swojego właściciela.

Jest to zatem bardzo bezpieczna forma zabezpieczania wierzytelności – niezależnie od zmiany prawa własności hipoteka jest bezpieczna. Bardzo chętnie z takiej formy zabezpieczenia kredytów korzystają instytucje kredytowe w tym banki.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami przedmiotem hipoteki może być:

  1. nieruchomość,
  2. użytkowanie wieczyste wraz z budynkami i urządzeniami stanowiącymi własność użytkownika wieczystego,
  3. spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu,
  4. wierzytelność zabezpieczona hipoteką.

 

Warto podkreślić, że hipoteką może być obciążona również część ułamkowa nieruchomości (jeśli stanowi udział współwłaściciela). Ponadto aby mogła być ustanowiona hipoteka niezbędny jest wpis w księdze wieczystej.

W przypadku podziału nieruchomości obciążonej hipoteką, hipoteka obciąża wszystkie nieruchomości powstałe w wyniku podziału – jest to tzw. hipoteka łączna.