Essentialia negotii, accidentalia negotii i naturalia negotii w umowie sprzedaży

Drukuj

Umowa sprzedaży należy do najpowszechniej zawieranych umów. W myśl obowiązujących przepisów sprzedaż polega na tym, że sprzedawca zobowiązuje się przenieść na nabywcę własność danej rzeczy, a kupujący z kolei zobowiązany jest tę rzecz odebrać i zapłacić umówioną sumę (art. 535 – 602 KC). Jednocześnie sprzedaż jest czynnością prawną, która ma charakter złożony i składa się z wielu specyficznych dla tego typu umów elementów.

Essentialia negotii to najprościej mówiąc te składniki umowy sprzedaży, które mają znaczenie zasadnicze i w związku z tym muszą się w takiej umowie znaleźć (składniki przedmiotowo istotne). Zgodnie z art. 535 Kodeksu Cywilnego jednym z koniecznych składników umowy sprzedaży jest oznaczenie jej przedmiotu. Co do zasady przedmiotem takiej umowy są rzeczy, jednak mogą to być także przynależności rzeczy, pobrane pożytki naturalne czy też prawa zbywalne i energia. Drugim składnikiem przedmiotowo istotnym w umowie jest cena. Oznacza to, że istnieje obowiązek oznaczenia ceny w umowie sprzedaży. Przy czym cena jest zawsze pewną oznaczoną sumą pieniędzy.

Oprócz tzw. essentialia negotii w umowie sprzedaży ważne znaczenie odgrywają także accidentalia negotii (czyli składniki  podmiotowo istotne) oraz tzw. naturalia negotii (czyli składniki nieistotne), które strony indywidualnie uznają za ważne dla danego kontraktu.

Jeśli chodzi o składniki podmiotowo istotne to najczęściej w umowie można znaleźć: warunek, termin czy polecenie. W tym zakresie bardzo duże znaczenie mają także kwestie bezpieczeństwa, transportu czy odpowiedzialności za transport oraz jakość przedmiotu umowy.

Odrębnym problemem są tzw. elementy nieistotne umowy sprzedaży. W tym zakresie strony powinny kierować się przede wszystkim doświadczeniem i etyką, tak aby uregulować te kwestie, które dla realizacji konkretnego kontraktu mogą mieć znaczenie zasadnicze…

Każda umowa sprzedaży powinna zatem być traktowana przez strony wnikliwie i indywidualnie, a poszczególne składniki kontraktu powinny bezwzględnie uwzględniać jego charakter i specyfikę. Dobrze skonstruowana umowa sprzedaży pozwala w praktyce uniknąć wielu problemów czy niepotrzebnego stresu…