Działalność fundacji - najważniejsze informacje

Drukuj

Zakładanie i prowadzenie działalności w formie fundacji jest dzisiaj bardzo popularną formą aktywności społeczno-zawodowej. Obowiązujące w tym zakresie przepisy (tj. przede wszystkim Ustawa o fundacjach) przewidują dość mało skomplikowaną procedurę założenie takiej organizacji. Przede wszystkim trzeba jednak dobrze zastanowić się nad tym, w jakim celu fundacja ma być ustanowiona. Zgodnie bowiem z artykułem 1 Ustawy o fundacjach może być ona powołana: „dla realizacji zgodnych z podstawowymi interesami Rzeczypospolitej Polskiej celów społecznie lub gospodarczo użytecznych, w szczególności, takich jak: ochrona zdrowia, rozwój gospodarki i nauki, oświata i wychowanie, kultura i sztuka, opieka i pomoc społeczna, ochrona środowiska oraz opieka nad zabytkami”.

W praktyce oznacza to zatem, że nie każdy cel może być osiągany poprzez prowadzenie działalności w formie fundacji. Cel taki musi bowiem być społecznie bądź gospodarczo użyteczny oraz zgodny z podstawowymi interesami Państwa.

Weryfikacją informacji na temat fundacji zajmuje się właściwy sąd, w którym prowadzony jest Krajowy Rejestr Sądowy. Podmiot ubiegający się o rejestrację fundacji zobowiązany jest bowiem między innymi do dostarczenia statutu organizacji, w którym powinien być dokładnie opisany charakter, cel oraz sposób, forma i zakres działalności powoływanej organizacji. Sąd może zatem odmówić rejestracji w przypadku, gdy uzna, że fundacja może działać np. w sposób bądź w celu sprzecznym z interesami Rzeczpospolitej Polskiej.

Po pozytywnym przejściu procedury rejestracyjnej sąd podejmuje decyzję o wpisie fundacji do Krajowego Rejestru Sądowego. Od tego momentu organizacja posiada prawną.

Warto ponadto wspomnieć, że w momencie, gdy fundacja osiągnie cel w którym została powołana zobowiązana jest do zakończenia działalności. W myśl bowiem artykułu 15 Ustawy o fundacjach: „W razie osiągnięcia celu, dla którego fundacja była ustanowiona, lub w razie wyczerpania środków finansowych i majątku fundacji, fundacja podlega likwidacji w sposób wskazany w statucie”.