Czym jest prokura?

Drukuj

Obowiązujące przepisy Kodeksu cywilnego (art 1091–1099) regulują szczególny rodzaj pełnomocnictwa jakim jest prokura. Przepisy dotyczące tej problematyki weszły w życie w dniu 25.9.2003 r.

Warto zatem w paru zdaniach przedstawić to zagadnienie.

Prokura jest to, jak już wspomniano, szczególny rodzaj pełnomocnictwa. Polega ona na udzieleniu umocowania, które obejmuje czynności sądowe i pozasądowe związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa. Prokury udzielić może zatem przedsiębiorca podlegający obowiązkowi wpisu do rejestru  przedsiębiorców.

Ustanowienie prokury następuje pod rygorem nieważności na piśmie. Może ona zostać udzielona osobie fizycznej posiadającej pełną zdolność do czynności prawnych. Osobę n rzecz, której udzielona została prokura określa się mianem prokurenta. Tego rodzaju pełnomocnictwo może zostać również udzielone kilku osobom łącznie (tzw. prokura łączna).

Należy również wspomnieć o tym, ze prokura nie może zostać przeniesiona, przy czym nie wyłącza to jednakże możliwości ustanowienia przez prokurenta pełnomocnictwa dla poszczególnej czynności, czy też rodzaju czynności.

Przedsiębiorca udzielający prokury może ją odwołać w każdej chwili.

Natomiast do wygaśnięcia prokury dochodzi w określonych prawem przypadkach, należą do nich:

- wykreślenie przedsiębiorcy z rejestru;

- ogłoszenie upadłości bądź otwarcie likwidacji przedsiębiorcy;

- przekształcenie przedsiębiorcy;

- śmierć prokurenta.

Na zakończenie warto również wspomnieć, że udzielenie prokury oraz jej wygaśnięcie podlega obowiązkowi zgłoszenia do rejestru przedsiębiorców.

Hanna Bukowska LL.M.