Czym jest oświadczenie woli

Drukuj

Według obowiązujących przepisów prawa cywilnego oświadczenie woli, najprościej mówiąc, to przejaw tego, co dana osoba chce zrobić. Istotne jest jednocześnie, że wola osoby dokonującej czynności prawnej powinna być wyrażona przez takie zachowanie, które w sposób dostateczny tę wolę uzewnętrzni (tzn. zachowanie osoby wyrażającej swoją wolę nie może być dwuznaczne czy budzące niepewność). W myśl obowiązujących przepisów kodeksu cywilnego złożenie oświadczenia woli następuje w momencie, gdy dotarło do osoby (której ma być złożone) w taki sposób, że mogła zapoznać się z jego treścią. Taka regulacja oznacza, że nie jest oświadczeniem woli wewnętrzne przekonanie, czy też enigmatyczne wspomnienie bądź jedynie pomyślenie.  Warto wspomnieć, że oświadczenie woli może zostać złożone również w postaci elektronicznej. W tym przypadku oświadczenie woli zostaje złożone w chwili, gdy wprowadzono je do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, aby osoba, do której jest skierowane (adresat oświadczenia woli), mogła zapoznać się z jego treścią.  W niektórych, przewidzianych prawem przypadkach, wymagane jest złożenie oświadczenia woli w sposób szczególny. Taka forma przewidziana jest m.in. przy sprzedaży nieruchomości  - wówczas należy dochować formy aktu notarialnego. Ponadto w niektórych sytuacjach wymagana jest forma pisemna, czy też podpis urzędowo poświadczony.

Hanna Bukowska LL.M.