Czy rzeczywiście można stracić prawo jazdy z powodu długów alimentacyjnych?

Drukuj

Niepłacenie alimentów jest niestety nadal dość powszechnym negatywnym zjawiskiem społecznym… nie zawsze jednocześnie wynika ze skomplikowanej i niezawinionej przez dłużnika alimentacyjnego trudnej sytuacji życiowej… Ustawodawca od lat wprowadza konsekwentnie instrumenty prawne, których celem jest zmotywowanie (bądź po prostu zmuszenie) do płacenia alimentów. Jednym z takich rozwiązań jest możliwość odebrania prawa jazdy właśnie z powodu zaległości alimentacyjnych.

Możliwość taka pojawia się w przypadku, gdy dłużnik alimentacyjny konsekwentnie unika płacenia alimentów (np. nie zamierza zarejestrować się w Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna albo jako poszukująca pracy, bądź też odmawia podjęcia zatrudnienia) i nie zamierza w żaden sposób współpracować. Takie okoliczności mogą zatem skutkować tym, że dłużnik alimentacyjny zostanie uznany za osobę uchylającą się od zobowiązań alimentacyjnych. Należy jednocześnie zaznaczyć, że w przypadku, gdy dłużnik przez okres pół roku spłaca alimenty przynajmniej w sposób częściowy (nie niższej jednak niż 50% kwoty bieżących alimentów), to wówczas nie może wobec niego być wydana decyzja o uznaniu za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych. W takim przypadku nie można zatem wnioskować o odebranie prawa jazdy. Wniosek o zatrzymanie prawa jazdy kierowany jest do właściwego starosty, jednocześnie kierowany jest także wniosek o ściganie za przestępstwo, które polega na uporczywym uchylaniu się od wykonania obowiązku opieki poprzez niełożenie na utrzymanie i w ten sposób narażaniu danej osoby na brak możliwości zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych (art. 209 Kodeksu Karnego). Na podstawie wniosku o ściganie dłużnika starosta wydaje zatem decyzję o zatrzymaniu prawa jazdy. Dłużnik alimentacyjny może odzyskać prawo jazdy, jeśli ustanie przyczyna jego zatrzymania, a także jeśli osoba taka przez ostatnie pół roku wywiązywała się systematycznie z ciążącego na niej obowiązku alimentacyjnego - w wysokości nie mniejszej niż 50 % bieżących alimentów. Dłużnik alimentacyjny odzyska prawo jazdy także w przypadku, gdy utraci status dłużnika alimentacyjnego.