Asystent rodziny

Drukuj

Stosunkowo niedawno w Polsce wprowadzona została instytucja tzw. asystenta rodziny.  Problematyka ta regulowana jest przez przepisy Ustawy z dnia 9 czerwca 20111r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (art. 11 do 17 ustawy).

Warto w paru zdaniach przedstawić charakterystykę asystenta rodziny, aby przybliżyć i jednocześnie dobrze zrozumieć sens przyjętych rozwiązań prawnych.

Asystent rodziny wprowadzony został w celu zapewnienia systemowego wsparcia rodzinie znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej. Podstawowym zdaniem asystenta jest zdobycie zaufania a następnie udzielenie szeroko pojętego wsparcia rodzinie. Wsparcie to obejmuje działania o charakterze psychiczno-emocjonalnym, diagnostyczno-monitorującym, a także opiekuńczym i  doradczym oraz wychowawczo- motywującym. Asystent ma za zadanie systematycznie pracować zarówno z rodzicami jak i z dziećmi, jednocześnie działając na rzecz dobra całej rodziny.

Zakres obowiązków, które powinien wykonywać asystent rodziny określony został zatem w sposób dość szeroki - a odpowiedzialność, która na nim ciąży jest bez wątpienia  olbrzymia. Odpowiednio prowadzona praca z rodziną może w sposób zasadniczy wpłynąć na jej rozwój i przyczynić się do wprowadzenia w jej obrębie istotnych, pozytywnych zmian.

Przepisy Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej określają jednocześnie samą procedurę przyznawania asystenta. W momencie gdy ośrodek pomocy społecznej uzyska informacje o istnieniu problemów w danej rodzinie, wówczas pracownik socjalny przeprowadza wnikliwy wywiad środowiskowy, a następnie dogłębną analizę sytuacji w rodzinie. Jeżeli z analizy tej wynika, że przydzielenie asystenta jest zasadne, wówczas pracownik socjalny występuje do kierownika ośrodka pomocy społecznej z wnioskiem o jego przydzielenie. Warto wspomnieć, że praca asystenta z rodziną może trwać nawet kilka lat…

Należy również podkreślić, że nie każda osoba może zostać asystentem rodziny, przepisy jednoznacznie określają wymagania i kryteria jakie musi spełnić osoba ubiegająca się o to stanowisko.

Podsumowując, asystent rodziny jest po to by pomóc. Nie należy się go bać, bądź w jakikolwiek sposób deprecjonować. Jeśli w ten sposób uda się zmienić los przynajmniej jednej rodziny to oznacza to, że wprowadzone zmiany były potrzebne…

Hanna Bukowska LL.M.