Weksel - o czym warto pamiętać?

Drukuj
(0 głosów, średnia ocena 0 na 5)

Weksel odgrywa ważną rolę we współczesnym obrocie prawno-gospodarczym. Jest to jeden z papierów wartościowych, który w praktyce jest dość często wykorzystywany jako forma zabezpieczenia. Popularność weksla wynika przed wszystkim faktu stosunkowo prostego i niesformalizowanego postępowania w przypadku dochodzenia należności przez wierzyciela. Najogólniej mówiąc osoba posiadająca weksel (czyli prawo do weksla) może, w sytuacji zwłoki dłużnika z zapłatą, wstąpić na drogę postępowania sądowego a następnie egzekucyjnego – bez zbędnych formalności i utrudnień. W związku z tym weksel jest powszechnie uważany za bardzo wygodną i dość tanią formę zabezpieczenia kredytów, pożyczek czy innych form wsparcia finansowego.

Zobowiązanie z weksla ma charakter abstrakcyjny (tzn. na samym dokumencie nie wskazuje się przyczyny jego wystawienia), a niezbędnym wymogiem aby wierzyciel mógł skutecznie dochodzić swojej należności jest sam fakt posiadania weksla. Sąd z kolei wydaje nakaz zapłaty wyłącznie po zbadaniu, czy weksel jest wystawiony poprawnie i czy spełnia określone prawem wymogi formalne…Wśród weksli wyróżnić można przede wszystkim: weksel własny oraz weksel trasowany. Weksel własny – to dokument w którym do zapłaty zobowiązuje się osoba składająca pod nim podpis, natomiast weksel trasowany – to weksel, na podstawie którego do zapłaty zobowiązana jest inna osoba (tzw. trasat) niż ta, która się pod wekslem podpisała. Przy czym aby trasat był zobowiązany do zapłaty musi również się na wekslu podpisać! Ważne aby pamiętać również o tym, że weksel musi mieć formę pisemną wraz z wskazaniem samej nazwy tzn. „weksel”. Ponadto w treści weksla powinno znaleźć się przyrzeczenie zapłaty (bezwarunkowe) oznaczonej sumy; wskazanie miejsca i terminu płatności oraz osoby na rzecz której (bądź na zlecenie której) będzie dokonana zapłata, a także datę i miejsce wystawienia weksla oraz podpis tzw. wystawcy weksla. Warto pamiętać również, że weksel, który zawiera klauzulę „nie na zlecenie” nie może zostać przeniesiony przez tzw. INDOS.